skip to Main Content

Ansprechpartnerin: Constanze Schnepf

Klävemannstr. 16, 26122 Oldenburg

Telefon: 0441/ 88 40 34, Fax: 0441/ 980 96 06

E-Mail: evs@ibis-ev.de

7357-kleiner

جالب است که انسان در یکی ازمراحل زندگی، با محیط کاری و فرهنگ دیگری آشنا شود. کار داوطلبانه در اروپا این امکان را در اختیار جوانانی که 18 تا 30 ساله هستند  و در کشورهای مختلف اروپا زندگی می کنند، می گذارد. این جوانان با زندگی وفرهنگ یکی از کشورهای اروپا آشنا خواهند شد. برای این منظور آنان می توانند در موسسات و کانونهای فرهنگی، اجتماعی، صلح و محیط زیست به کار مشغول شوند.

این برنامه از طرف موسسه های مزبور به اجرا درخواهد آمد و در کشورهای مختلف توسط  کارمندان آن موسسه مورد استقبال قرار گرفته و به محل سکونت معمول آن کشور هدایت خواهند شد، جوانان داوطلب 10% در صد هزینه سفر را به عهده خواهند گرفت. و بقیه هزینه سفر، غذا ومخارج سمینارها و پول جیبی جوانان به عهده آن موسسه ها خواهد بود. بعد از اتمام این دوره داوطلبانه، جوانان کارنامه کاری از موسسه مربوطه دریافت خواهند کرد.

محل و فرد مورد مراجعه

Jugend für Europa
Back To Top
Search